oOO HUIPPU videoita

Tänne kirjoitat uusien keskustelujen avaukset.Se voi olla lyhytkin, vaikka "pääseekö koira taivaaseen". Se voi olla myös syvempi pohdiskelu kun haluat kokeilla miten ajatuksesi kantaa.

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 26.04.2015 22:53
_________________________________

Arto Lauri 111. Bolzmann constant
https://www.youtube.com/watch?v=uJwiXRIkImA
----------

Arto Lauri 110. The Photon
https://www.youtube.com/watch?v=Nwj4dni_hic
--------------

Plasma VACUUM
what what what

> > "If the uranium is formed around the capsule type plasma Tsherenkov in general, is a capsule where the water collects in vacuo, and the gases ...">

> * It is indeed so that when the plasma radiation, the pressure is formed, so that the gas pressure because there are so few around (EE Lähteenkorva specified by the vital intermediary electron-containing air molecules / cm 3.) So technically it is a vacuum! Well noticed brings ..

> # ¤
> This is what interests me, therefore, that the plasma has the vacuum features!
>
> Terv: J
---

* Had the CIA / SUPO teeth and illegally made redundant within 2h. Because his works dealt with chemitrail projects related to the secret, for example, Vaisala available climate reports. Guy seems to be held secret data, such as the most recent Bolzmann- videostani you notice.

That radiation pressure generated by the vacuum is otherwise LARGE encrypted mystery. I thought myself that the world's hottest point could be found in black hole. When I was looking out the background for my video. But what yet! While opening a vacuum cleaner material at point than which. The black hole's temperature is the most complete VACUUM what is known! ..

Temperature ABSOLUTE VACUUM!

This is only possible when opening flung radiation pressure. Hawk virtual radiation from the drive ALL transmit energy electrons off. This finding is in my view, stunning. You know, I always wondered why the glowing hot uranium capsules under water TVO Rh-eye appears to be in the hall. Not supposed white-hot, but unbelievably super black! The only inside the energy out of feeding the visible phenomenon is TSHERENKOVIN veil flocking to convey the energy of electrons.

http://kuvapilvi.fi/k/yHga.jpg
[Img] http://kuvapilvi.fi/k/yHga.jpg [/ img]
------------
------------

Plasman TYHJIÖ
mikä mikä mikä

> > "Jos uraanin kapselin ympärille muodostuu ylipäätään Tsherenkov tyyppistä plasma, on kapseli silloin tyhjiössä ja vesi kerää kaasut...">

> * On kyllä niin, että KUN plasmaa säteilyn vastapaineesta muodostuu, niin tämän kaasun paineen takia ympärillä ON niin vähän (E.E. Lähteenkorvan mainitsemia elintärkeitä, välittäjä elektroneja sisältäviä ilmamolekyylejä/ cm3.) Että teknisesti kyse ON tyhjiöstä! Hyvin huomattu tuokin..

> #¤
> Tämä minua kiinnostaisi siis että Plasmalla on Tyhjiön ominaisuudet!
>
> terv: J
---

* Joutui CIA/ SUPO hampaisiin ja laittomasti irtisanotuksi 2h sisällä. Koska töissään käsitteli chemitrail hankkeisiin liittyviä salaisia esimerkiksi Vaisalassa saatavia ilmaston raportteja. Kaverilla näyttää olevan hallussa salaista dataa, kuten uusimmasta Bolzmann- videostani huomaat.

Tuo säteilypaineen synnyttämä tyhjiö on muuten SUURI salattu mysteeri. Luulin itsekin, että maailman kuumin piste löytyisi Mustasta aukosta. Kun etsin asian taustaa videotani varten. Mutta mitä vielä! Vaikka aukko imuroi ainetta pisteeseensä kuin mikäkin. Mustan aukon lämpötila on täydellisin TYHJIÖ mitä tunnetaan!..

Lämpötila ABSOLUUTTINEN TYHJIÖ!

Tämä on mahdollista VAIN kun aukosta sinkoavat säteilyn paineet. Hawkinin virtuaalisäteilystä lähtien ajaa KAIKKI energiaa välittävät elektronit pois. Havainto on mielestäni mykistävä. Tiedätkö, olen AINA ihmetellyt, miksi hehkuvan kuumat uraani kapselit veden alla TVO Rh-hallissa silmiin näyttäytyy. Ei oletetun valkohehkuisina, vaan käsittämättömän super mustina! Ainoa sisältä energiaa ulos syöttävä näkyvä ilmiö on TSHERENKOVIN hunnun parveilevat energiaa välittävät elektronit.

http://kuvapilvi.fi/k/yHga.jpg
Kuva

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 03.05.2015 14:25
-- --- ----- -- - --
_________________________________

Arto Lauri 112. Gene Simmons, birds


https://www.youtube.com/watch?v=FyPr7mXVhZg
---------------
Arto Lauri 111. Bolzmann constant

https://www.youtube.com/watch?v=uJwiXRIkImA
----------

J. "Realistic HYDROGEN ION"
FREE ENERGY device

April 23rd, 2015

This below-mentioned patent texts and formulas may be of interest to you, too, the inventor has already been murdered, perhaps he came up with something that liked to hide, such as under-mass hydrogen, and the plasma it formed.

WO2002031833.

Espacenet the same:
http://worldwide.espacenet.com/publicatio…/originalDocument…

¤http://worldwide.espacenet.com/publicatio…/originalDocument…

Even in these stories is wild stern, Randell Mills speaks more ie below-mass of hydrogen and other interesting of topics:

http://www.blacklightpower.com/publications/
-------------
----------
J. "Realistinen VETYIONI"
VAPAAENERGIA laitteesta

23.huhtikuuta 2015

Tämän alla mainitun patentin tekstit ja laskukaavat saattaa sinuakin kiinnostaa, keksijä on jo murhattu, ehkäpä hän keksi jotakin mikä piti salata, kuten esimerkiksi ali massainen vety, ja siitä muodostuva plasma.

WO2002031833.

espacenetin kautta sama:

http://worldwide.espacenet.com/publicatio…/originalDocument…

¤http://worldwide.espacenet.com/publicatio…/originalDocument…

Näissäkin jutuissa on vinha perä, Randell Mills puhuu lisää alimassaisesta vedystä ja muista kiintoisista aiheista:

http://www.blacklightpower.com/publications/
-------------

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 09.05.2015 12:28
_________________________________

Arto Lauri 113. BESSERWISSER

https://www.youtube.com/watch?v=NXdE8IBT8Jw
------------------------

Arto Lauri 112. Gene Simmons, birds

https://www.youtube.com/watch?v=FyPr7mXVhZg
---------------

3430. Appendix Table Odds

Even Albert Einstein said directly that energy can be lost. It can mainly spread into the environment. But when STUK / IAEA speak protection against radiation between the radiation source mounted on construction. Who would be able to prevent the radiation coming through. Are being systematically overlooking the agreed global level conspiracies!

In a world where there is no known substance that would be able to capture the energy of radiation to prevent sticking! Even argument absorption is silly! Nevertheless, decade after decade saw STUK and the IAEA will provide to teach in universities and colleges!

No justification, let alone answer, however, is not provided. Not even if I was seeing TVO's practical field work. How do I placed on top of radiation fountains thick lead shields, even water began just a few weeks of radiation inside a thief actions to radiate even more. Like the original source of radiation! Witch radiation intoxicated yellow pencil shelters.

TVO then decontamination of enclosed spaces. "Cooling" less radiating to the end of the period after the revision. It took me many years to find this phenomenon encrypted encrypted at all for some written confirmation. How to be the only source of our country is self-STUK published! Which proves that a systematic cover-up relating to Appendix I told the table in the nuclear field is a calculated.

Even based on the table, STUK asked to agree in any way to comment on. All the same, this photocopy is now fuming topic gun. The entire global model of radiation protection against the principles of the World reactors slump.
-------------------------

3430. Lisäyskerrointaulukko

Jo Albert Einstein suoraan sanoi, ettei energia voi kadota. Se voi lähinnä vain levitä ympäristöön. Mutta kun STUK/ IAEA puhuvat säteilyä vastaan suojautumisista säteilyn lähteen väliin asennettavilla rakenteilla. Jotka kykenisivät estämään säteilyn tulemisen lävitse. Ollaan systemaattisesti globaalissa tasossa sovitun salaliittojen äärellä!

Maailmassa kun EI tunneta mitään sellaista ainetta, joka kykenisi ikuista säteilyn energian läpi tunkemista estämään! Jo väitteenä absorptio on huuhaata! Siitä huolimatta vuosikymmenestä toiseen näin STUK ja IAEA antavat opettaa yliopistoissa ja korkeakouluissa!

Mitään perustetta saati vastausta kuitenkaan ei anneta. Ei vaikka itse olin näkemässä TVO:n käytännön kenttätyössä. Miten säteilyn lähteitten päälle laitetut paksut lyijysuojat, jopa vesi alkoivat muutamissa viikoissa säteilyt sisäänsä varastoimina säteilemään jopa enemmän. Kuin alkuperäinen säteilyn lähde! Noita säteilystä myrkyttyneitä keltaisia lyijysuojia.

TVO:lla sitten DEKONTAMINAATION suljetuissa tiloissa. "Jäähdytettiin" vähemmän säteileviksi loppu vuodet revision jälkeen. Minulta meni vuosikaudet löytää tälle salattuakin salatummalle ilmiölle ylipäätään jostain kirjallista vahvistusta. Kuinka ollakaan Maamme ainoa lähde on itsensä STUK:n julkaisema! Mikä todistaa, että Lisäyskerroin taulukkoihin liittyvä systemaattinen salailu on ydinalalla laskelmoitua.

Edes taulukkojensa perusteita STUK kysyttäessä suostu millään tavoin kommentoimaan. Yhtä kaikki tässä valokopioni on nyt aiheeseen savuava ase. Koko globaali malli säteilyn suojautumisen periaatteista Maailman reaktoreilla romuttuu. Jo tällä yhdellä valokopiolla kyseisestä kirjasta:

http://kuvapilvi.fi/k/yHc3.jpg
Kuva

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 15.05.2015 23:54
SEE IT
__________

Much has been folded types of it. Can radiation deadly force to get visually visibly attire.

As always, it is in one of the party was quite straightforward ways to get escape from these reactors tons of uranium visual leak fugitives physically visible form.

And as the initialization already gave to expect. Again, becoming something like that. That makes viewers more than convinced that this is more than a documented chilling truth. .. ...

_________________________________

Arto Lauri 114. Argon

[link to www.youtube.com (secure)]
-----------------------------

Arto Lauri 114.B Milk

[link to www.youtube.com (secure)]
---------------------------------

NÄE SE
__________

Paljon on taitettu peistä siitä. Voidaanko säteilyn tappavaa voimaa saada visuaalisesti silmin nähtävään asuun.

Kuten aina, on eräällä henkilöllä ollut varsin suorasukaisia tapoja saada nämä uraanista karkaavat visuaaliset reaktoreista tonneittain vuotavat karkulaiset
fyysisesti näkyvään muotoon.

Ja kuten alustus antoi jo odottaa. Jälleen tulossa jotain sellaista. Joka saa katsojat enemmän kuin vakuuttuneeksi siitä, että tämä on enemmän kuin dokumentoitavissa oleva kylmäävä totuus . .. ...

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 24.05.2015 12:51
Arto Lauri 115. Plasmon

https://www.youtube.com/watch?v=k2AurgTfQjU
------------------------------------

Arto Lauri materiaali koosteet

http://www.suomenetu.com/33
--------------------------------

Arto Lauri 114. Argon

https://www.youtube.com/watch?v=L_4Q6dB_SiM
-----------------------------

YLE Text TV 05.19.2015

"STUK. Radioactive niobium-95 and cobalt-60 emission of the substance have been found in Kotka without radioactivity monitoring position a week ago the collected samples. Until assembled Sodankylä samples."

* Joopa JOO. A week ago, started in Finland specifically TVO revisions, not Loviisa. And Sata Milk collection areas within a radius of 100 km TVO. It is precisely those STUK's a sampling of the Regions BETWEEN. MOT!

Arto Lauri 114. Milk Yotube in real time on the video told ONCE AGAIN!
---

YLE teksti TV 19.05.2015

"STUK. Radioaktiivista niobium-95 ja koboltti-60 päästön ainetta on löydetty Kotkan ilman radioaktiivisuutta valvovasta asemasta jo viikko sitten kerätyistä näytteistä. Aina Sodankylästä koottuihin näytteisiin asti."

*Joopa JOO. Viikko sitten alkoi Suomessa nimenomaan TVO revisiot, ei Loviisan. Ja Satamaidon keräilyalueet on 100km säteellä TVO:sta. Juuri noiden STUK:n näytteenottoalueiden VÄLISTÄ. MOT!

Arto Lauri 114. Milk Yotube video kertoikin asiasta reaaliaikaisesti JÄLLEEN KERRAN!

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 30.05.2015 20:45
_________________________________

Arto Lauri 116. Oil

https://www.youtube.com/watch?v=oDbu5EQHbr0
------------------

Arto Lauri 115. Plasmon

https://www.youtube.com/watch?v=k2AurgTfQjU
------------------------------------

Saiga antelopes mass death IS.05.2015.

* It is 100% the same disease, which kills bees. The problem exploded in the hands of the Kazastanissa when the World began producing the most uranium (36%)!

It is the way gave permission to destroy the entire state. There is a fully sick "of uranium leaching" in which the entire soil rikkihapotetaan a lethal amount of toxic-emitting and heavy metal uranium. TVO fuels will just there. See the pictures:

http://kuvapilvi.fi/k/ygA9.jpg
[img] http://kuvapilvi.fi/k/ygA9.jpg [/ img]

The area uranium producing strong radioactive ionization of air plasma balls. Which can be the wrong color technique also appear. View and abhor these deaths images:

http://kuvapilvi.fi/k/ygAV.jpg
[img] http://kuvapilvi.fi/k/ygAV.jpg [/ img]
------------------------------------

Saiga antilooppien massakuolema IS.05.2015.

* Kyseessä on 100% SAMA tauti, mikä tappaa mehiläisetkin. Ongelma räjähti käsiin myös Kazastanissa kun alkoivat tuottaa Maailman eniten URAANIA (36%)!

Sen tieltä antoivat luvan tuhota koko valtion. Käytössä on täysin sairas "uraanin liuotusmenetelmä" jossa koko maaperään rikkihapotetaan tappavalla määrällä myrkyllistä säteilevää ja raskasmetallista URAANIA. TVO:n polttoaineet tulevatkin juuri tuolta. Katso kuvat:

http://kuvapilvi.fi/k/ygA9.jpg
Kuva

Alueella uraani tuottavat vahvoja radioaktiivisia ionisaation ilmaplasmapalloja. Jotka saadaan vääräväritekniikalla myös näkyviin. Katso ja kauhistu näitä kuoleman kuvia:

http://kuvapilvi.fi/k/ygAV.jpg
Kuva
------------------------------------

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 08.06.2015 16:35
_________________________________

Arto Lauri 117. Cabling
https://www.youtube.com/watch?v=icWuAdi0NmE

---------
Arto Lauri 119. President
https://www.youtube.com/watch?v=16sXwJb-5AY

--------------
Arto Lauri 116. Oil
https://www.youtube.com/watch?v=oDbu5EQHbr0
------------------

Fukushima death camps 06.2015!
the destruction of the camp to destroy the camp

How many people are paying attention, that the Fukushima tapahtumnien witnesses. The nuclear industry job slaves not interviewed a single little video? Originally strange, why does anyone still does not dare to tell.

As the industry pioneer Arto Lauri makes the nuclear industry insider transactions? The following video to drop the rest of the scales in the People's eyes: "TEPCO has changed the whole Fukushhimassa olleitten 6 completely frustrated the exploded reactors are fuels from construction sites" concentration camps of work "With thousands of nuclear slaves toil and die 100% silently growing sufferings.!

Soldiers and policemen terrorizing the core of slaves. As many as 4 300 radiological dead already! Quantity means of TVO's people in proportion to the slaves. In practice, every single one who worked in Fukushima 2011. Simply have already been killed and destroyed, radiation forced labor camp. .! Before you are able to give its opinion on the first either have occurred!

https://www.youtube.com/watch?v=-3iAkcYPxvI
--------------

Fukushima kuoleman leirit 06.2015!
tuhoamis leiri tuhoamis leiri

Moniko on kiinnittänyt huomiota, ettei Fukushiman tapahtumnien silminnäkijöitä. Ydinteollisuuden työn orjia ole haastateltu ainoaankaan videoon? Perin kummallista, miksi ei kukaan edelleenkään uskalla kertoa.

Kuten alan pioneeri Arto Lauri tekee ydinalan sisäpiirin tapahtumista? Seuraava video pudottaa loputkin suomut kansan silmistä:" TEPCO on muuttanut koko Fukushimassa olleitten 6 täysin tyhjiksi polttoaineistaan räjähtäneet reaktoriensa työmaat "työn keskitysleireiksi". Joissa tuhannet ydinalan orjat raatavat ja kuolevat 100% vaieten kasvavista kärsimyksistään!

Sotilaat ja poliisit terrorisoivat ydinorjia. Peräti 4 300 säteilyyn kuollutta jo! Määrä tarkoittaa TVO:n orjien väkeen suhteutettuna. Käytännössä joka ikinen joka työskenteli Fukushimassa 2011. Yksinkertaisesti on jo kuollut ja säteilytyön pakkoleirillä tuhottuna. .! Ennen kuin on kyennyt antamaan ensimmäistäkään lausuntoa tapahtuneista!

https://www.youtube.com/watch?v=-3iAkcYPxvI
--------------

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 14.06.2015 23:54
_________________________________

Arto Lauri 118. Chemitrail 6
https://www.youtube.com/watch?v=dRFh7rjEZy8
-------------

Arto Lauri 117. Cabling
https://www.youtube.com/watch?v=icWuAdi0NmE
---------

Nano-particles are too small
through the through through the

The vast majority of air cleaners now use mesh filters that trap particles from the air. But such random screens is a fundamental limitation. Larger particles effectively loukuttavat again to let the smaller particles easily through. Measure the effectiveness of consumer air filtration, a standard was developed called HEPA. In order to meet the HEPA specification, the filter is removed 99.97% of all particles greater than 0.3 microns.

Under normal conditions, the HEPA filter should be a good filter at home, but when it comes to chemtrails, this type of filter is ineffective. Super-small nano-sized chemtrail particles pass through a HEPA filter. This fact alone makes the most of modern home air cleaners useless against chemtrails. This is one of the reasons why chemitrail chemtrails is made deliberately nanoparticles.
-------

Nano-hiukkaset ovat liian pieniä
läpi läpi läpi läpi läpi

Valtaosa Ilmanpuhdistimista nykyään käyttää mesh suodattimia, jotka sitovat ilmasta hiukkaset. Mutta tällaisessa satunnaisessa sihdeissä on perustavanlaatuinen rajoitus. Suurempia hiukkasia tehokkaasti loukuttavat taas päästää pienemmät hiukkaset helposti läpi. Tehokkuuden mittaamiseen kuluttajien ilmansuodattimiin, standardina kehitettiin nimeltään HEPA. Vastatakseen HEPA erittelyyn, suodattimen on poistettava 99.97% kaikista hiukkasista, jotka ovat suurempia kuin 0,3 mikronia.

Normaalioloissa, HEPA-suodatin olisi hyvä suodatin kotona, mutta kun on kyse kemikaalivanoista, tämän tyyppinen suodatin on tehoton. Super-pieni nano-kokoinen chemtrail hiukkaset kulkevat läpi HEPA-suodattimen. Tämä seikka yksin tekee suurimman osan nykyaikaisen kodin Ilmanpuhdistimista hyödyttömiä kemikaalivanoja vastaan. Tämä on yksi niistä syistä, miksi chemitrail kemikaalivanat on valmistettu tarkoituksella nanohiukkasista.
-------

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 20.06.2015 13:26
_________________________________

Arto Lauri 121. ARMAGEDDON
https://www.youtube.com/watch?v=8aUI4VztQ50
------

Arto Lauri 118. Chemitrail 6
https://www.youtube.com/watch?v=dRFh7rjEZy8
-------------

Billenbergin meeting of June 2015 is a milestone
III World War III World War

Europe is divided into right now the world again, as the Yalta meeting once. One of the state is out of the crowd. The G-8 meeting of countries have already been thrown out of Putin, Russia. It is precisely the United States is now led by the new limits.

And Russia may be up for grabs in this winning hand of cards. China is a big mystery. The US has promised China the rights of the Russian Siberian natural riches! China also intends to specifically there. But not so, how the US now plans. China plans to benefit from the coming of the world's richest nation taking advantage of the power of the United States of weapons. Teaming with Russia to be afraid of Putin.

Even in the Bible and Nostardamus predicted how the yellow color of salmon will be 200 million strong army to Asia all the way to the border of Armageddon Israeli courts. Only when the Russian armies 5 / sixth of being destroyed. Russian power is lost. Europe also won the battle no longer needs help after this. Israel and will change. Armageddon is a turning point in the world where boundaries are created from scratch. Where the Chinese will get power over the Russian power.
-------------

Billenbergin kesäkuun kokous 2015 on rajapyykki
III- maailmansota III-maailmansota

Euroopassa jaetaan juuri nyt maailma uudelleen, kuten Jalta kokouksessa aikoinaan. Yksi valtio on joukosta poissa. G-8 maiden kokouksesta jo ulos heitetty Putin, Venäjä. Nimenomaan USA on nyt vetämässä rajat uusiksi.

Eikä Venäjä saa tässä jaossa käteensä voittavia kortteja. Kiina on suuri arvoitus. USA on luvannut Kiinalle oikeudet Venäjän Siperian luonnon rikkauksiin! Kiina myös aikoo nimenomaan sinne. Mutta ei niin miten USA nyt suunnittelee. Kiina aikoo hyötyä tulevana maailman rikkaimpana valtiona hyötyen USA aseitten mahdista. Liittoutua myös Venäjän pelkäävän Putinin kanssa.

Jo Raamatussa ja Nostardamus ennustivat miten keltaiset lohen väriset tulevat 200 miljoonaisella armeijallaan Aasiasta aina Euroopan rajalle asti, Israelin Armageddonin kentille. Vasta kun Venäjän sota joukoista 5/ kuudesosa tuhotaan. Venäjän mahti katoaa. Myös taistelun voittanut Eurooppa ei enää kaipaa apua tämän jälkeen. Israel nousee ja muuttuu. Armageddon on oleva käännekohta jossa Maailman rajat luodaan kokonaan uudestaan. Jossa myös Kiina tulee saamaan vallan yli Venäjän mahdin.

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 25.06.2015 16:06
Arto Lauri 120. Fukushima 6

https://www.youtube.com/watch?v=2mCNRmbva48
---

Arto Lauri 121. ARMAGEDDON

https://www.youtube.com/watch?v=8aUI4VztQ50
------

T & T Solar Energy
Harri Junttila

Solar hits the next year to 50 gigabyte limit sulfur.

Installing Solar energy continues to be strong. Solar International, Growing-global-PV-market model. N / 50 000MW installed capacity limit: This year, nearly 50 GW already achieved. Next year brings the plainest already broken.

Mainly the increased use of solar energy equivalent to China, Japan and the United States. The growth of the Indian market is also starting to affect the whole, survives PV Market Alliansen market review. By 2020, solar energy has been installed 70-90 GW, the organization predicts.

* It can be a model to say that 90 GW is not a small figure. The energy generated by the spin at 10 already the Finnish State. Solar power growth rate has been for many years + 50% / y
----------

121 Rules!. .
WoHOOO!!!!

Taisinkin iskeä TÄLLÄ 121 videon paljastuksellani NSA/CIA/SUPO loiseläjiä kunnolla navan alle. Kun sain ENNNEN NÄKEMÄTTÖMÄN SUUREN SAALIIN POLIISILUKIJOILTA alapeukkuja! Sensurointia ja vaikka mitä suunnattomasti! Aikaisemmat ennätykseni rikottu KAIKKI!. Tätä "herkkua" pitää saada PALJON TEHTYÄ LISÄÄ.
---------
T&T Aurinkoenergia
Harri Junttila

Aurinkoenergia tykittää ensi vuonna 50 gigan raja rikki.

Aurinkoenergian asentaminen jatkuu vahvana. Solar Internationalin Growing-global-PV-market mukaan. Tänä vuonna saavutetaan jo lähes 50 GW:n/ 50 000MW raja asennetussa kapasiteetissa. Ensi vuonna tuo raja menee jo rikki.

Pääasiassa aurinkoenergian käytön kasvusta vastaavat Kiina, Japani ja Yhdysvallat. Myös Intian markkinoiden kasvu alkaa vaikuttaa kokonaisuuteen, selviää PV Market Alliansen markkinakatsauksesta. Vuoteen 2020 mennessä aurinkoenergiaa on asennettu 70-90 GW, järjestö ennustaa.

* Voidaan malliksi sanoa, että 90 GW ei ole mikään pieni luku. Sen tuottamalla energialla kun pyörisi jo 10 Suomen valtiota. Aurinkovoiman kasvun nopeus on ollut jo vuosia +50%/y
----------
EdellinenSeuraava

Paluu keskustelut

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron