oOO HUIPPU videoita

Tänne kirjoitat uusien keskustelujen avaukset.Se voi olla lyhytkin, vaikka "pääseekö koira taivaaseen". Se voi olla myös syvempi pohdiskelu kun haluat kokeilla miten ajatuksesi kantaa.

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 04.07.2015 20:36
--

Arto Lauri 122.Supersensor

https://www.youtube.com/watch?v=Y_a35SUFw3g
-------------------------------------------

Arto Lauri 122. Gorbatsov

https://www.youtube.com/watch?v=v595Fuesa1Q
----------------------------------------

Excerpts of our time
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

http://www.kemikaalivanat.fi/luettavaa-suomeksi/

-Matemaattisesti Calculated, and this have fallen by leading scientists, if this expenditure continues all life on Earth is gone by 2040.
-These 80 leading scientists were left out of the methane problem of dealing with a meeting in England, because the media and the governments do not want that information to the public.

Control authorities will do their utmost to hide this problem,
-We Know the doctors told by (https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 3Xzk67TVlE and http://www.youtube.com/watch?v=X3lW-TGGlk0), the nano-sized particles will go directly into the bloodstream through the lungs . Nano-sized aluminum goes along the olfactory nerve into the brain and makes us stupid

-All We have direct attack
-We Need to get this to an end
---

Otteita ajastamme
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

http://www.kemikaalivanat.fi/luettavaa-suomeksi/

-Matemaattisesti laskettuna, ja tämän ovat laskeneet johtavat tiedemiehet, jos tämä meno jatkuu kaikki elämä maapallolla on mennyttä vuoteen 2040 mennessä.
-Nämä 80 johtavaa tutkijaa jätettiin ulos metaaniongelmaa käsittelevästä kokouksesta Englannissa, koska media ja hallitukset eivät halua tuota tietoa julkisuuteen.

-Viranomaiset tekevät kaikkensa piilottaakseen tämän ongelman
-Tiedämme lääkäreiden kertomana (https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 3Xzk67TVlE ja http://www.youtube.com/watch?v=X3lW-TGGlk0 ), että nanokokoiset hiukkaset menevät keuhkojen Läpi suoraan verenkiertoon. Nanokokoinen alumiini menee hajuhermoja pitkin suoraan aivoihin ja tekee meistä tyhmiä

-Kaikki me olemme suoran hyökkäyksen kohteena
-Meidän täytyy saada tämä loppumaan

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 10.07.2015 00:19
Arto Lauri 123. Evolution

https://www.youtube.com/watch?v=oBk6sNjYhmk
--------------------------------

Arto Lauri 122. Gorbatsov

https://www.youtube.com/watch?v=v595Fuesa1Q
----------------------------------------

Finland 100% occupied
corruption corruption

I wrote of Sonera forum. I was more than surprised when in the summer of that forum moderator totally sent me the English commentary on the reasons why the writings were banned! Completely absurd situation! Finland censored NETs traffic to the NSA and the CIA Organizations like. Which, to top it all are 100% not speak foreign languages.

Unaware of what is actually written in the forum! The CIA has taken the attitude that people in Finland Nets censored completely regardless of what people really write! .. You heard quite correct. The CIA has just decided to close certain professional and hazardous writers mouths. As I like TVO / nuclear 30Y to write professional experience. Not because I do not know. But because I actually know what nuclear power really is!

Fennovoima project progressed in the summer of 2015 the situation. Where the Russian proportion had risen to an unsustainable high in the project. Finns share constantly decreases. It was found as an emergency that Russian owners is limited to 40%. Just do not be misled investors in place of the area. Fortum's 15% share of the Finnish wrecked disputes with Russian energy companies.

His replacement was purchased from Croatia registered and invented 100% of the 9% share of Russia's billionaire-owned. 26 000e The company was allowed to catch approximately 10 000- fold 150miljoonan property! When the project was unveiled to the press. KTM decided to simply encrypt the entire criminal project information !. Such openly resorting to criminal corruption, because it is a nuclear power, and Russia! The most dangerous nuclear weapons factory in the project through the World!
-------

Suomi 100% miehitetty
korruptio korruptio

Kirjoitin Sonera foorumissa. Olin enemmän kuin hämmästynyt, kun kesällä kyseisen foorumin moderaattori lähetti minulle täysin englannin kielisen kommentointinsa syistä miksi kirjoitukseni oli bannattu! Täysin järjenvastainen tilanne! Suomessa sensuroi nettien liikennettä NSA ja CIA kaltaiset organisaatiot. Jotka kaiken kukkuraksi ovat 100% kielitaidottomia.

Tietämättömiä siitä mitä foorumissa oikeasti kirjoitetaan! CIA on ottanut asenteen, jonka mukaan ihmisiä Suomen neteissä sensuroidaan kokonaan riippumatta siitä mitä ihmiset oikeasti kirjoittavat!.. Kuulitte ihan oikein. CIA on vain PÄÄTTÄNYT sulkea tiettyjen ammattimaisten ja vaarallisten kirjoittajien suut. Kuten minun kaltaisen TVO/ ydinalan 30y kokemuksella kirjoittavan ammattilaisen. Ei sen takia, etten tiedä. Vaan sen takia, että todella tiedän mitä ydinvoima oikeasti on!

Fennovoima hanke eteni kesällä 2015 tilanteeseen. Jossa venäläisten osuus oli noussut hankkeessa kestämättömän korkeaksi. Suomalaisten osuuden jatkuvasti laskiessa. Keksittiin hätäratkaisuna, että venäläiset omistajat rajataan 40%. Kunhan vaan tilalle saadaan harhautettua sijoittajia Euroopan alueelta. Fortumin 15% Suomalaisten osuus romuttui kiistoihin Venäjän energiayhtiöiden kanssa.

Tilalle hankittiin Kroatiaan rekisteröity ja keksitty 100% Venäjän miljonäärin omistaman yhtiön 9% osuus. 26 000e Yhtiö päästettiin kiinni liki 10 000- kertaiseen 150miljoonan omaisuuteen! Kun hanke paljastettiin lehdistöön asti. KTM yksinkertaisesti päätti SALATA koko rikollisen hankkeen tiedot!. Tällaista avoimesti rikolliseen korruptioon turvaudutaan, koska kyseessä on ydinvoima ja Venäjä! Vaarallisin ydinaseiden tehdas hanke kautta Maailman!

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 15.07.2015 20:13
Arto Lauri 124. Health

https://www.youtube.com/watch?v=-cL-iFaHFeY
-----------------------------

Arto Lauri 123. Evolution

https://www.youtube.com/watch?v=oBk6sNjYhmk
--------------------------------

Home forum 07.2015
The subject of the RT / Kazastan uranium mines carbon monoxide

* I have to put this Kazastanin uranium mines nuclear apnea related discussions in public. Now even the online cops begin to clearly realize what people had in common Arto Lauri said the videos TVO nuclear power plant workers "sleeping sickness" and Kazastaninin and hundreds of thousands of saiga antelopes uranium emissions at the killers represent.

* None other than Arto not ydinapnean phenomenon not previously been able to publicly discuss. Now, for the first time in the world to kill ionization gases reached the public domain granting Kazastanin, Russian and Czech researchers in the uranium mines emissions. That even in this case, Arto has again been undeniably gloomy encrypted Nuclear killer gas for exposing information in the right.
-
Tero
-Häkää Not usually uranium mines. Methane maybe.

Raija Page
* As in the old uranium mines NOT guaranteed to explode!
However, carbon monoxide is formed huge amounts. When the radiation ionization change of oxygen by removing electrons .. ++ ions. Super Highly adherent to an oxygen radical. Those who burn into methane to carbon unburned!
This is quite essential to understand in that uranium hell-sharing story!

cosmich
- You are here yes right. X Mark the check wall.

Tero
- Gamma rays, radiation is known as the oxidizing reagent.
- For example, methane is oxidized very low atmospheric pressure and high temperature, such as a car engine. Carbon monoxide is a very mysterious product, as a rule, oxidation will only carbon dioxide. In the process need to be a lack of oxygen. Under the earth there is a lack of oxygen! Methane is oxidized very slowly diluted with air and ONLY photons. (I mean the radiation energy!) Of radiation formed by ozone is also accused of the cause of an intermediate step. Articles also mentions the carbon monoxide (CO). Which will be the concentration of oxygen in the underground uranium mine fields, like from air 21% oxygen.

So, I chained my witch chemicals, and as a chemist in the end I realized how the methane comes through formic acid carbon monoxide, CO. No problem. please continue.

https://environmentofearth.wordpress.co ... tmosphere/
------------

Etusivu foorumi 07.2015
Aiheena RT/ Kazastanin uraanikaivosten häkä

* Täytyy laittaa tästä Kazastanin uraani kaivoksien ydin apnea liittyvää keskustelua julkisuuteen. Nyt jopa nettipoliisit alkavat selvästi oivaltaa mitä yhteistä Arto Lauri videoissa mainitut TVO ydinvoimalan työntekijöiden "unitaudin" ja Kazastaninin kansaa ja sadat tuhannet saiga antiloopit uraanin säteilypäästöinä tappajina edustavat.

* Kukaan MUU kuin Arto ei ydinapnean ilmiöstä ole kyennyt aiemmin julkisesti keskustelemaan. Nyt ensimmäisen kerran Maailmassa tappavat ionisaation kaasut pääsivät julkisuuteen Kazastanin, Venäjän ja Tshekin tutkijoiden myöntäessä ne uraani kaivosten päästöinä. Että tässäkin asiassa Arto on ollut jälleen kiistatta oikeassa paljastettuaan synkkiä salattuja ydinalan tappajakaasujen tietoja.
-
Tero
-Häkää ei yleensä ole uraanikaivoksissa. Metaania ehkä.

Raijasivu
* Niin vanhoissa uraanikaivoksissa EI taatusti räjäytellä!
Häkää kuitenkin muodostuu valtavat määrät. Kun säteilyn ionisaatio muuttaa hapen elektroneja irrottamalla ++..ioneiksi. Superherkästi kiinnittyviksi happiradikaaleiksi. Jotka palavat kiinni metaanin hiileen PALAMATTA !
Tämä on ihan keskeistä ymmärtää tuossa uraanihelvetistä kertovassa jutussa!

cosmich
-- Olet tässä kyllä oikeassa. X Ruksi seinään.

Tero
- Gammasäteet, säteily tunnetaan hapettavana reagenssina.
- Esimerkiksi metaani hapettuu kovin huonosti ilman painetta ja korkeaa lämpötilaa, kuten auton moottorissa. Häkä on varsin mystinen tuote, sillä yleensä hapettuessa tulee vain hiilidioksidia. Prosessissa täytyy olla hapen puutetta. Maan alla on hapen puutetta! Metaani hapettuu hyvin hitaasti laimennettuna ilmaan ja VAIN FOTONIEN avulla. (Siis säteilyn energialla!) Säteilyn muodostamaa otsonia on myös syytetty aiheuttajana välivaiheeksi. Artikkelit mainitsee myös hään (CO) . Jota tulee hapen pitoisuuden ollessa maan alla uraanikaivoskentillä, kuin suoraan ilman 21% hapessa.

Niin, kelasin noita kemikaaleja, ja kemistinä lopulta käsitin miten metaanista tulee muurahaishapon kautta häkää, CO. No problem. jatkakaa.

https://environmentofearth.wordpress.co ... tmosphere/

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 18.07.2015 18:58
_________________________________

Arto Lauri 125. Dielektric

https://www.youtube.com/watch?v=WNgkrJNbxBQ
---------------------------------

Arto Lauri 124. Health

https://www.youtube.com/watch?v=-cL-iFaHFeY
-----------------------------

Chemitrail aluminum

I have for years come to develop ways and techniques to get PHYSICALLY closed chemitail aluminum use. The substance is notorious for its ability to tyhmentää victims. It has therefore been particularly important for me to get out of metal.

Aluminum is applied to 0.1mm size made of fused glass beads industrially surface. That, however, aluminum already degraded atmospheric radiation and the remaining only a flawless round glass beads of rain waters. Water destroys the rest of electrolytic aluminum residues in an instant.

Summer 2015 brought once again an entirely new way to distribute this electronically saturated aluminum for the destruction of mankind. Millions of cargoes chemitrail aluminum conspicuous by their absence still of microscopic images. But, fortunately, finally, I developed directly from the air ionizer market receivables sampling systems. And the rest is legendary. At long last I present to you the world's first documentaries on the subject.

What kind of a scary sharp spike and it is only 0.1mm sized aluminum fog with citizens IAEA action now poisoned. Thanks for nuclear power plants of tonnes of Pu 239 channel radiation ions. Today, upon purchase of one hundred billions of euros chemitrail machines such gleaming killer. Similar images you have not seen ever, anywhere before!

http://kuvapilvi.fi/k/y16b.jpg
Kuva

http://kuvapilvi.fi/k/y1eO.jpg
Kuva

http://kuvapilvi.fi/k/y1ep.jpg
Kuva
---------------------
---------------------

Chemitrail alumiinia

Olen vuosien ajan koittanut kehittää tapaa ja tekniikkaa saada FYYSISESTI kiinni chemitail käytön alumiinia. Aine on surullisen kuuluisa kyvystään tyhmentää uhreja. Siksi metalli on ollut minullekin erityisen tärkeä saada selville.

Alumiinia on levitetty teollisesti tehtyjen 0,1mm kokoisten sulatettujen lasikuulien pinnalla. Siitä kuitenkin alumiini hajoaa jo ilmakehän säteilystä ja jäljelle jäävät vain virheettömän pyöreät lasikuulat sadevesiin. Vesi tuhoaa elektrolyyttisesti loputkin alumiinin jäämät hetkessä.

Kesä 2015 toi jälleen täysin uuden tavan levittää tätä elektronikylläistä alumiinia ihmiskunnan tuhoksi. Miljoonat lastit chemitrail alumiinia loistivat poissaolollaan mikroskooppikuvissa silti. Mutta onneksi viimein kehitin suoraan ilmasta ionisaattorilla saatavat näytteenoton systeemit. Ja loppu on legendaarista. Vihdoin viimein voin esitellä teille Maailman ensimmäiset dokumentit aiheesta.

Millaisilla pelottavan terävillä ja piikkisillä vain 0,1mm kokoisilla alumiinisumuilla kansalaisia IAEA toimin nykyään myrkytetään. Kiitos ydinvoimaloitten tonnien Pu- 239 kanavasäteilyn ionien. Nykyään päällemme sataa miljardeilla euroilla ostettua chemitrail koneista tällainen kiiltelevä tappaja. Vastaavia kuvia ette ole nähneet koskaan, missään ennen!

http://kuvapilvi.fi/k/y16b.jpg
Kuva

http://kuvapilvi.fi/k/y1eO.jpg
Kuva

http://kuvapilvi.fi/k/y1ep.jpg
Kuva
---------------------

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 27.07.2015 10:53
_________________________________

Arto Lauri 126.From the air

https://www.youtube.com/watch?v=7lhT8j0ASv4
-----------------------------

Arto Lauri 127. Free Energy 13

https://www.youtube.com/watch?v=UIYYDVt-OS8
--------------------------------

666 Part 6

Very many forecast an attempt to guess what the end of the period mentioned in the Bible of the devil figure "666" really mean? In practice, always finding an answer to a personal name. In general, even the president, or director's name. Who happens to be around the same time in power. I read at that very prophecy that put Barack Obama in the US presidential inside this issue of The World's Most Wanted series. Approach way is in itself of course, "logical".

But in fact, I do not think that numbered series means people at all. But some such thing, or phenomenon. That touches every single people of evil time. Before the end of the world. If the modern person asked. What he thinks is the most extreme thing he knows for billions of people as a threat? The answer is surprisingly clear. Japan is hardly any other issue characterized by its disasters as just the greatest evil force NUCLEAR POWER!

The same is the greatest threat to mankind's destruction, the phenomenon has plagued it since 1945. If we calculate the Fukushima since 2011 from Hiroshima in 1945. We will have a very interesting read a series of 66! This particular number sequence characteristic of the entire world most prominent feature worst of humanity itself invented power. NUCLEAR POWER! 666 Chapter Serie thus says the 66.6 year period for which nuclear power and its extremes destroyed destroying all Tellu and the living humanity and live the life. Regarding always EACH its living creatures!
------------

666 Osa 6

Hyvin monissa ennusteissa yritetään arvata mitä Raamatussa mainittu lopun ajan paholaisen luku "666" oikeasti tarkoittaisi? Käytännössä aina etsitään ratkaisua henkilön nimistä. Yleensä vielä sen presidentin, tai johtajan nimestä. Joka sattuu olemaan samoihin aikoihin vallassa. Luin tuossa juuri ennustusta, joka asetti Barack Obama USA presidentin tähän Maailman etsityimmän numerosarjan sisälle. Lähestymisen tapa on sinällään toki "loogista".

Mutta itse en usko, että numeroitu sarja merkitsee ihmistä lainkaan. Vaan jotain sellaista asiaa tai ilmiötä. Joka koskettaa joka ainoaa ihmistä pahuuden ajassa. Ennen Maailman loppua. Jos nykyajan ihmiseltä kysytään. Mikä hänen mielestään on äärimmäisin asia, jonka hän miljardien ihmisten uhkana tietää? Vastaus on yllättävän selvää. Japania on tuskin mikään muu asia leimannut sen tuhoissa kuin juuri pahuuden suurin voima YDINVOIMA!

Sama suurin ihmiskunnan tuhon uhka, ilmiö on vaivannut sitä vuodesta 1945 lähtien. Jos laskemme Fukushima 2011 vuodesta pois Hiroshiman 1945. Saamme erittäin kiinnostavan lukusarjan 66! Tämä kyseinen lukusarja leimaa koko Maailman keskeisintä kaikkein pahinta ihmiskunnan itse keksimää voimaa. YDINVOIMAA! 666 Lukusarja kertoo siis niistä 66,6 vuodesta, jonka ajan ydinvoima ja sen äärimmäisyyksien tuhot hävittävät koko Tellusta ja siinä elävää ihmiskuntaa ja elävää elämää. Koskien aina sen JOKAISTA elävää olentoa!
------------

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 01.08.2015 23:51
_________________________________

Arto Lauri 129. Vacuum test

https://www.youtube.com/watch?v=7G61E4bqYeg
------------

Arto Lauri 128. Caldicott
https://www.youtube.com/watch?v=j8U9_YeIPJk
--------------------

Veljesseura.org satoa 07.2015
Kirjoittaja Markku Meilo » 30.07.2015 01:37

Antonlaurio
*Ymmärtää myös sen, että tuhansien massamurhalla 1945 Japanissa alkanut YDINVOIMA menetti lopullisesti ihmisissä uskonsa itseensä. Niin ikää tappamalla samaisessa Japanissa 2011 jälleen kymmeniä tuhansia.

Ydinvoima siis edustaa sitä äärimmäistä pahuutta, josta ihmiskuntaa on 2000 vuotta varoitettu pedon valta- ajan 66,6vuoden jakosolla numerolla "666"!
-

Markku Melo
Laskehan ihan huviksesi Raamatusta jumalan tappamiksi esitettyjen määrä, siis ne lukumäärinä mainitut tapaukset, joiden jälkeen jää lukematon joukko, kuten vedenpaisumus jne. Sen saldon jälkeen Raamatun kuvitellulta jumalalta (joka tosin ei ole yksi ja ainoa) olisi melkoista tekopyhyyttä moittia nykyistä ydinvoimaa. Sellaisen esittämin on mielestäni lähinnä Raamatun jumalkuvan mukaisen tahon pilkkaamista.

-
Antonlaurio

Kuvastaa kyllä kirjoittajan edustavan kiveen hakattua SUPO- maailmaa, jos VT:nä himoaa verrata ydinvoiman kritiikkiä Jumalan pilkkaan!.. . Millaisessa maailmassa tällaiset POLIISIT oikeasti elämäänsä lahottaa ihmiskuntaansa säteilyin tappaen? Voidaanko tällaista enää pitää ihmiskuntaan kuuluvina?

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 06.09.2015 11:35
Arto Lauri 135.15c kWh

https://www.youtube.com/watch?v=Azl3pO-HgpE
---------------------

Arto Lauri 133. Parviainen, Lahtinen 2

https://www.youtube.com/watch?v=5GGhFg3_eTI
--------------

Arto Lauri 132. Kristian Parviainen, Jussi Lahtinen, Imai Hideyuki.

https://www.youtube.com/watch?v=CPDDBuWMM30
---------

Arto Lauri 134. Blue-green algae

https://www.youtube.com/watch?v=hXw_CuWODhE
------

Arto Lauri 131.von Braun

https://www.youtube.com/watch?v=qNcMLm-o-yQ
-----

World running out of nuclear forces
end end end

I heard otherwise 2015.08.27 FB. the prophecy of Israel. Decrease in the Book of Daniel, that when Israel received in the summer of 1967. After the Six Day War Temple Square in 1900-year break again access. It is calculated forward 49 years.
So, in the summer of 2016 this interpretation of apocalyptic prophecy initially be launched.
--------------------

Maailma loppumassa ydinvoimin
loppu loppu loppu

Kuulin muuten 2015.08.27 FB. ennustuksen Israelista. Laskevat Danielin kirjasta, että kun Israel sai kesällä 1967.
Kuuden päivän sodassa Temppeliaukion 1900 vuoden tauon jälkeen taas käyttöönsä. Siitä lasketaan eteenpäin 49 vuotta.
Eli 2016 kesällä tämän tulkinnan Maailmanlopun alun ennustus käynnistyisi.

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 23.09.2015 11:08
WHY refugees right now?
Nuclear desertification

Very rarely have told them the background. Why right now 2015 Arab countries will be the order of a million refugees to Europe? The thing is very strange. Because everything else around the subject certainly under discussion. Journal of the Society opened the first of these closed doors. Magazine tells the summer issue of:

"The main reason why the flood of refugees will test the resilience of the recipient. Due to the fact that the Arab-inhabited areas koittelee the biggest drought in 100 years! Keeping the farm areas has had to be impossible. Because the ground water for irrigation are exhausted. Rural areas people forced to move because the provinces. And at the same time EATING and drinking water start at the end of the great cities. "

Journal says directly that at issue in the majority of humanity to the constant migration wave of the future in September. A constant lack of water! While a single 1000MW nuclear power plant condensate water evaporates blithely torneissaan as many as a million people living waters without a break in the sky! It will be what nuclear forces are ordered. . .
---

- NUCLEAR what it REALLY is?

- Rarely you can get answers to this sensitive issue.

- Now you get both answers, and also figuratively here:

MIKSI pakolaisia juuri nyt?
ydin aavikoitumista

Todella harvoin on kerrottu niitä taustoja. Minkä takia juuri nyt 2015- Arabimaista tulee Eurooppaan miljoonaluokkaa pakolaisia? Asia on erittäin outoa. Koska kaikkea muuta aiheen ympärillä kyllä keskustellaankin. Seura lehti avasi ensimmäisenä näitä suljettuja ovia. Lehti kertoo kesän numerossa aiheesta:

" Keskeinen syy siihen, miksi pakolaisten tulva koettelee sietokykyä Euroopan vastaanottavissa. Johtuu siitä, että Arabien asuttamia alueita koittelee suurin kuivuus 100 vuoteen! Maatilojen pitäminen alueilla on käynnyt mahdottomaksi. koska pohjavedet kasteluun ovat loppuneet. Maaseudulta väki pakkomuuttaa siksi maakuntiin. Ja samalla ruokava ja juomavesi alkavat loppua myös suurista kaupungeista."

Lehti kertoo suoraan kyseessä olevan ihmiskunnan suurin myös tulevaan jatkuva muuttoaallon syy. Veden jatkuva puute! Samalla kun yksittäinen 1000MW ydinvoimala haihduttaa surutta lauhde vesi torneissaan peräti miljoonan ihmisen elinvedet tauotta taivaalle! Sitä tulee mitä ydinvoimin tilataan. . .
---

- YDINVOIMA , mitä se OIKEASTI on?

- Harvoin saat vastauksia tähän arkaan kysymykseen.

- Nyt saat sekä vastaukset, että myös kuvallisesti täältä:
_________________________________

Arto Lauri 141.Grass Empire
https://www.youtube.com/watch?v=J1NLqm8C_GI
--------------------------------------------------

Arto Lauri 140. 2014.01
https://www.youtube.com/watch?v=uxRk5jb ... e=youtu.be
-------------------------------------------

Arto Lauri 139. ONE
https://www.youtube.com/watch?v=d6rKqOIp7Hc
----------------------------------------------

Arto Lauri 138. Nuclear power losses
https://www.youtube.com/watch?v=PdJH_RLCO0k
--------------------------------------

Arto Lauri 137. Kristian C
https://www.youtube.com/watch?v=CKfa-E9UWPc
--------------------------------

Arto Lauri 136. Daniel
https://www.youtube.com/watch?v=NIg-TpJ23LY
-------------------------

Arto Lauri 135.15c kWh
https://www.youtube.com/watch?v=Azl3pO-HgpE
---------------------

Arto Lauri 133. Parviainen, Lahtinen 2
https://www.youtube.com/watch?v=5GGhFg3_eTI
--------------

Arto Lauri 132. Kristian Parviainen, Jussi Lahtinen, Imai Hideyuki.
https://www.youtube.com/watch?v=CPDDBuWMM30
---------

Arto Lauri 134. Blue-green algae
https://www.youtube.com/watch?v=hXw_CuWODhE
------

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 15.10.2015 21:14
Ihmehitsari 10.2015

Well Arto, Surely it is already close to what part of for almost himself. NANO cellulose coated with aluminum, of course, also needed a little silver and a few harsh chemicals, 100 square meters produce paper weighs 120 grams while the thickness of the 10y is a millionth part of the m .. It is these chemicals (barium) make it a bluish tint to the paper.

But how aluminum can be made uniform coating even on paper thickness of 7 micrometres, that's it, then the problem is. Small tip could say that you need a lot of heat and little air.

Top stuff we are made, our own field Messerschmitts, but let's not bigger cash is no noise kept. Why should one not, because we are a customer-oriented actor, and not practiced in retail sales.

See where China is our Group's factories. Just would unlock a whole new production line there. Our products developed by far are doing.
---
Ihme hitsari 10.2015

No niin Arto, tässähän ollaan jo lähellä sitä, mitä osaan jo liki itsekin. NANO selluloosaa pinnoitetaan alumiinilla, toki tarvitaan myös hieman hopeaa ja muutamia vahvoja kemikaaleja, 100 neliötä tuota paperia painaa 120 grammaa kun paksuutta on 10y miljoonas osa metriä.. Juuri nuo kemikaalit, (barium) tekevät sen sinisen sävyn siihen paperiin.

Mutta miten alumiini saadaan tasaiseksi pinnoitteeksi vaikkapa 7 tuhannesosamillin paksuiseen paperiin, siinäpä se sitten ongelma onkin. Vihjeeksi voisi sanoa että tarvitaan paljon lämpöä ja vähän ilmaa.

Huippu juttuja me tehdään, oman toimialamme Mersuja, mutta eipä isommin ole melua pidetty. Miksi pitääkään, koska olemme asiakaslähtöinen toimija, eikä harjoiteta vähittäismyyntiä.

Katso kun Kiinassa on meidän konsernin tehtaita. Juuri taisivat aukaista ihan uuden tuotantolinjan sinne. Meidän kehittelemiä tuotteita osin tekevät.
_________________________________

Rto Lauri 146. Catalyst

https://www.youtube.com/watch?v=xIgkdmAWh_g
---------------

Arto Lauri 147. Duct tape

https://www.youtube.com/watch?v=m6yK7fR-p-4
-------------------------

Arto Lauri 145. Laser

https://www.youtube.com/watch?v=uT55AcujqyM
-----------------------------

Arto Lauri 144. Vacuum tube

https://www.youtube.com/watch?v=NWhcgabYge8
-------------------------------------

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 25.10.2015 13:59
Arto Lauri towards on the journey Hollywood publicity 2015!

Arto Lauri matkalla kohti Hollywood julkisuutta 2015!
_________________________________

Arto Lauri 148. Hollywood

https://www.youtube.com/watch?v=iuRZtP0w1ho
--------------
EdellinenSeuraava

Paluu keskustelut

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa